Tuesday, 11 March 2014

SOAL KIMIA SMA

1.      Pernyataan berikut yang merupakan konsep elektrolit adalah…
a.       Zat yang dalam bentuk larutan terurai menjadi molekul-molekul
b.      Zat yang dalam bentuk larutan terurai menjadi ion-ion
c.       Zat yang dalam bentuk larutan tidak dapat menghantarkan arus listrik
d.      Zat yang dalam bentuk larutan terurai menjadi atom-atom
e.       Zat yang dalam bentuk padat dapat menghantarkan arus listrik
2.      Data hasil eksperimen daya hantar listrik beberapa larutan diperoleh hasil sebagai berikut.
No.
Larutan
Lampu
Pengamatan lain
1.
P
Tidak menyala
Ada gas
2.
Q
Tidak menyala
-
3.
R
Menyala
Ada gas
4.
S
Tidak menyala
Ada gas
5.
T
Tidak menyala
Ada gas
6.
U
Menyala
Ada gas
7.
V
Tidak menyala
-
8.
W
Tidak menyala
-
Kelompok zat yang termasuk larutan elektrolit lemah adalah…
a.       P, S, T                   c.    R, U, V                 e.   S, T, W
b.      Q, T, W                 d.    P, Q, T
3.      Diantara zat berikut, ketika didalam air dapat membentuk larutan elektrolit kuat adalah…
a.       Gula pasir              c.      Formalin             e.     Garam dapur.
b.      Alcohol                 d.      Cuka
4.      Diantara zat berikut, didalam air yang bersifat elektrolit lemah dan berikatan kovalen adalah…
a.       MgCl2                    c .      CH3COOH.       e.     CCl
b.      NH4Cl                   d.       NaOH
5.      Diantara zat berikut, ketika di dalam air dapat membentuk larutan elektrolit lemah adalah…
a.       HCl                                   c.    HNO3                   e.    NaOH   
b.      H2SO4                               d.   NH3.
6.      Jika MgNH4PO4 dilarutkan dalam air maka dalam larutan akan terdapat ion-ion…
a.       Mg2+ dan NH4PO42-
b.      MgNH3+ dan PO43-
c.       NH4+ dan MgPO4-
d.      H3PO4+ dan MgN-
e.       Mg2+, NH4+ dan PO43+
7.      Kedalam air ditambahkan cuka dan alcohol kemudian diuji sifat listriknya. Spesi kimia yang menghantarkan arus listrik adalah…
a.       C2H5OH                c.   CH3COOH                        e.   C2H5OH dan H2O
b.      H2O                       d.   C2H3O2- dan H+
8.      Diantara larutan berikut ini yang termasuk elektrolit kuat adalah…
a.       Asam cuka                        c.  Gula                        e.   Urea
b.      Asam asetat                       d.   Alkohol
9.      Senyawa kovalen yang merupakan elektrolit adalah…
a.       Senyawa kovelan rangkap dua
b.      Senyawa kovalen rangkap tiga
c.       Senyawa kovalen rangkap tunggal
d.      Senyawa kovalen polar
e.       Senyawa kovalen nonpolar
10.  Campuran berikut yang bukan merupakan larutan adalah…
a.       Sirup                      c.  Gula Pasir               e.  perunggu
b.      Fanta                     d.  Kuningan
11.  Udara merupakan larutan gas dalam gas komponen gas yang berperan sebagai pelarutan adalah...
a.          O2                                c.   H2O                                   e.   CO2
b.         N2                                d.   H2
12.  Air minum berikut yang bukan larutan adalah…
a.       Aqua gallon                  c.   Air isi ulang                       e.   Aqua destilasi
b.      Air teh                          d.   Air ledeng
13.  Diantara senyawa ion berikut yang tidak dapat menghantarkan arus listrik didalam air adalah…
a.       CaCO3                          c.   KCl                                    e.   CaCl2
b.      MgCl2                           d.   Sr(NO3)2
14.  Diantara campuran berikut, ketika dalam air membentuk larutan nonelektrolit adalah…
a.       CH3COOH + NaCl
b.       C2H5OH + C12H22O11
c.       Spiritus + HCl
d.      C2H5OH + NaCl
e.       C12H22O11 +  CH3COOH
15.  Spesi kimia yang menghantarkan listrik didalam larutan KSCN adalah…
a.       Ion-ion S2- dan KCN2+
b.        Ion-ion KS+ dan CN-
c.       Ion-ion K+ dan SCN-
d.      Molekul KSCN dan H2O
e.       Ion-ion K+ dan H-
16.  Dibawah ini yang dapat menghantarkan listrik paling baik adalah…
a.       Larutan gula 0,1 M                               e. larutan NaCl 1 M
b.      Larutan asam asetat 0,1 M
c.       Larutan asam asetat 1 M
d.      Larutan NaCl 0,1 M
17.  Asam klorida merupakan … jika dilarutkan ke dalam air bersifat …
a.       Senyawa ionik; nonelektrolit
b.      Senyawa ionik; elektrolit
c.       Senyawa kovalen; nonelektrolit
d.      Senyawa kovalen; elektrolit
e.       Senyawa kovalen nonpolar; nonelektrolit
18.  Garam dapur dan cuka keduanya menghantarkan arus listrik. Hal ini menunjukkan bahwa kedua larutan itu adalah…
a.       Bersifat basa                 c.   Bersifat netra         e.  Mengandung ion
b.      Bersifat asam                d.   Dapat saling bereaksi
19.  Senyawa HCl merupakan contoh dari…
a.       Senyawa ionik yang elektrolit
b.      Senyawa ionik yang nonelektrolit
c.       Senyawa kovalen yang elektrolit
d.      Senyawa kovalen yang nonelektrolit
e.       Senyawa kovalen asam lemah yang nonelektrolit
20.  Suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik apabila mengandung…
a.       Elektrolit yang bergerak bebas
b.      Air yang dapar menghantarkan listrik
c.       Air yang terionisasi
d.      Logam yang merupakan penghantar listrik
e.       Ion-ion yang bergerak bebas
21.  Lampu alat penguji elektrolit tidak menyala ketika elektrodanya dicelupkan kedalam larutan asam cuka, tetapi pada elektoda tetap terbentuk gelembung gas. Penjelasan untuk keadaan ini adalah…
a.       Cuka bukan elektrolit                                       e.   Cuka dan Air
b.      Sedikit sekali cuka yang terionisasi
c.       Cuka merupakan elektrolit kuat
d.      Alat penguji elektrolit rusak
22.  Pasangan senyawa dibawah ini yang merupakan senyawa ion adalah…
a.       NaCl dan KBr              c.  SO2 dan HCl          e.   KCl dan HCl        
b.      CH4                               d. H2O dan HBr
23.  Peristiwa terurainya molekul senyawa kovalen menjadi ion-ion disebut…
a.       Ionisasi                         c.   Ion tunggal            e.   Kovalenisasi
b.      Ion positif                     d.   Ion negative
24.  Diantara senyawa berikut yang di dalam larutannya menghasilkan ion paling banyak adalah..
a.       H2SO4               c. NH4Cl                     e.  Na2SO4
b.      AlCl3                 d. CH3COOH
25.  Pengertian dari larutan elektrolit kuat adalah…
a.       Larutan yang berdaya hantar listrik kuat.
b.      Larutan yang menghantarkan partikel lemah
c.       Larutan yang tidak dapat menghantarkan ion
d.      Larutan ion positif
e.       Ion negatif
26.  Diantara reaksi berikut yang bukan merupakan redoks menurut konsep pengikat oksigen adalah…
a.       CO + I2 ® CO2                                    d.   2SO2 + O2 ® 2SO3
b.      Cl2 + I2 ® 2Cl + I2                   e.    Zn + 2H2 ® Zn (OH)2 + 2H2
c.       2H2 + O2 ® 2H2O
27.  Oksidator merupakan peristiwa dimana terjadi…
a.       Pengikatan oksigen
b.      Pelepasan oksigan
c.       Pelepasan dan pengikatan oksigen
d.      Pengikatan elektrolit
e.       Pelepasan dan pengikatan elektrolit
28.  Peristiwa berikut ini melibatkan reaksi redoks, kecuali...
a.       Penggaraman                c.   Elektrolisis                         e.   Fotosintesis
b.      Pembakaran                  d.   Penggunaan baterai
29.  Biloks Unsur nitrogen yang paling rendah terdapat dalam…
a.       HNO3                           c.  NO2                                    e.   N12
b.      N2O                              d.  NH4+
30.  Bilok Mn tertinggi terletak dalam senyawa…
a.       MnCl2                           c.   KMnO4                  e.  Mn(NO3)2
b.      K2MnO4                        d.   Mn2(SO4)3
31.  Perhatikan reaksi berikut!
3CU + 2NH3 ® 3CU + 3H2O + N2
Zat yang berperan sebagai oksidator adalah…
a.       CuO                  c.  Cu                           e.  N2
b.      NH3                  d.  H2O
32.  Larutan CuCl2 merupakan larutan elektrolit yang terionisasi menjadi Cu2+ dan Cl-. Bila diberi aliran listrik akan terjadi reaksi elektrolisis antara ion-ion tersebut. Reaksinya sebagai berikut:
Cu2+ + 2Cl ® Cu + Cl2
Dengan demikian pernyataan yang tidak benar tentang elektrolisis larutan tersebut adalah…
a.       Ion Cu2+ tereduksi di katoda (kutub negative)
b.      Ion Cl- teroksidasi di aroda (kutub positif)
c.       Reaksi elektolisis termasuk reaksi redoks
d.      Reduktornya adalah Cl-
e.       Logam tembaga merupakan hasil redoks


33.  Reaksi berikut termasuk reaksi redoks, kecuali…
a.       H+ + OH- ® H2O
b.      N2 + 3H2 ® 2NH3
c.       CH4 + 2O2 ® CO2 + 2H2O
d.      Na + Cl2 ® NaCl
e.       2SO2 + O2 ® 2SO3
34.  Unsur klor mempunyai biloks maksimum +7 dan minimum -1, maka molekul atau ion berikut yang dapat mengalami disproporsionasi (otoredoks) adalah…
a.       HClO4               c.  Cl-                            e.  Cl2
b.      NaCl                 d.  Cl2O7
35.  Biloks Cl pada Cl2, KClO2, AlCl3, dan HClO berturut-turut adalah…
a.       0, +4, -1, dan +3           c.  0, +3, -1, dan +1        e.  0, +2, +1, dan -1
b.      0, +2, +1, dan +3          d.  0, +3, +1, dan -1
36.  Terjadinya reaksi redoks spontan ditandai dengan…
a.       Penyusutan jumlah larutan
b.      Kekeruhan larutan
c.       Perubahan warna larutan
d.      Penurunan suhu larutan
e.       Kenaikan suhu larutan
37.  Redoks spontan tidak terjadi pada…
a.       Baterai kering               c.  Elektroplating         e.  Batrai nikel_kadmium
b.      Aki                                d.  Sel bahan bakar
38.  Dibawah ini hasil reduksi dan reaksi dari:
2MnO4- + 10Cl- + 16H+ ® 2Mn2+ + 5Cl2 + 8H2O adalah…
a.       Mn2+                 c.  H2O                                   e.  Mn2+ dan H2O
b.      Cl2                     d.  Cl2 dan H2O
39.  Persamaan reaksi redoks yang benar adalah…
a.       2MnO + 5PbO2 + 4H+ ® 2MnO4- + 5Pb2+ + 4H2O
b.      Zn + 2MnO2 + 2NH4+ ® Mn2O3 + NH3 + Zn2+ + H2O
c.       2I- + MnO4- + H2O ® I2 + MnO2 + OH-
d.      MnO4- + 2Cl- + 16H+ ® Mn2+ + 5Cl2 + 8H2O
e.       2MnO4- + 3AsO33- + H2O ® 2MnO2 + 3AsO43- + 2OH-
40.  Bilangan oksidasi aluminium dalam Al2O3 adalah…
a.       -            1                      c.  +1               e.  +3
b.      0                        d.  +2
41.  Dari persamaan reaksi redoks berikut, harga koefisien reaksi a, b, c dan d berturut-turut adalah…
a Cu + b AgNO3 ® c Cu (NO3) + d Ag
a.       1, 1, 2, dan 2                 c.  2, 1, 2, dan 1                      e.2, 3, 2, dan 3
b.      1, 2, 1, dan 2                 d.  2, 3, 1, dan 1
42.  Dari reaksi soal nomor 5 zat yang berperan sebagai oksidator adalah…
a.       Cu                     c.  Cu(NO3)2                e.  NO3-
b.      AgNO3             d.  Ag
43.  Pada reaksi: 2KMnO4 + 16 HCl ® MnCl2 + 8H2O + 5Cl2 + 2KCl
Bilangan oksidasi Mn merubah dari…
a.       +6 menjadi +2              c.  +2 menjadi +6                    e.  +7 menjadi +2
b.      +2 menjadi +7              d.  +3 menjadi +2
44.  Bilangan oksidasi Br tertinggi terdapat pada senyawa…
a.       Fe(BrO2)3                      c.  PbBr4                      e.  AlBr3
b.      HBrO4                          d.  Ca(BrO)6
45.  Unsur Mn yang mempunyai bilangan oksidator sama dengan bilangan oksidator Cr dalam K2Cr2O7 adalah…
a.       KMnO4             c.  MnO2                      e.  K2MnO
b.      MnSO4              d.  MnO
46.  Unsur logam yang mempunyai bilangan oksidasi +5 terdapat pada ion…
a.       CrO42-               c. MnO4                       e.  SbO43-
b.      Fe(CN)63-          d. Cr2O72-
47.  Bilangan oksidator N = -2 terdapat pada senyawa…
a.       NO                                c. NH4Cl         e. N2H4 
b.      KNO3                           d. N2O3
48.  Perubahan bilangan oksidasi unsur nitrogen pada reaksi :
CuS + NO3- ® CuS2+ + S + NO, adalah…
a.       -3                      c.  -2                e.  +5
b.      +3                     d.  +2
49.  Diantara senyawa-senyawa mangan dibawah ini, dalam senyawa manakah mangan  mempunyai bilangan oksidasi tertinggi…
a.       MnO2                c.  MnO                       e.  KMnO4
b.      MnSO4              d.  2MnO4
50.  Klor yang terdapat pada asam perklorat (HClO4) mempunyai biloks…
a.       1                        c.  3                             e.  4
b.      5                        d.  7

1 komentar:

tidak ad kuncinya ya :) ?

Post a Comment

tulislah komentar yang baik, kalau kritik boleh untuk membangun blog

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites